ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Zmiany w płacy i stawce minimalnej w 2023 roku

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku. W przyszłym roku czekają nas aż dwie podwyżki – pierwsza 1 stycznia, druga 1 lipca.

Jakie będzie minimalne wynagrodzenie w 2023 roku?

Od 1 stycznia 2023 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosić 3490 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. – 3600 zł brutto. Obecnie kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 3010 zł brutto.

Jaka będzie minimalna stawka godzinowa w 2023 roku?

Od 1 stycznia 2023 r. minimalna stawka godzinowa za pracę dla określonych umów cywilnoprawnych wzrośnie do 22,80 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. do 23,50 zł brutto. Obecnie stawka minimalna godzinowa wynosi 19,70 zł brutto.

Na co wpływa wzrost minimalnego wynagrodzenia?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje również wzrost innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, które są liczone na jej podstawie. W przyszłym roku wzrośnie m.in.:

  • wynagrodzenie za czas przestoju,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń,
  • kwota minimalnego odszkodowania należnego pracownikowi za naruszenie wobec niego zasady równego traktowania czy stosowanie mobbingu,
  • kwota maksymalnej wysokości odprawy pieniężnej z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Według rządowych komunikatów szacuje się, że w przyszłym roku wyższe wynagrodzenie otrzyma ok. 3 mln ludzi.

Autor artykułu

Szymon Furman

Zespół Marketingu DGCS

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl