ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Wszystkie adresy Twojej firmy

Jeśli nie wymaga tego profil działalności firma nie musi posiadać stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
Jeżeli przedsiębiorca poda miejsce prowadzenia działalności będzie ono traktowane jako siedziba przedsiębiorstwa.
W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie podaje miejsca prowadzenia działalności we wniosku składanym do CEIDG wpisuje “brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”. Adres, który obowiązkowo należy wskazać to adres do korespondencji.

A co z urzędem skarbowym?
Jeżeli dana firma nie ma siedziby, adresem do celów podatkowych zostaje miejsce zamieszkania właściciela firmy. Jeśli brak jest stałego miejsca wykonywania działalności przypisanie do odpowiedniego urzędu skarbowego wynika z miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Tak samo wygląda sytuacja z adresem na fakturach, tu także podajemy adres miejsca zamieszkania.

Adres zamieszkania podawany w dokumentach firmowych musi być zawsze aktualny. W sytuacji zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorca ma obowiązek dokonać edycji w rejestrach.

Miejsce przechowywania dokumentów
Rejestrując działalność gospodarczą należy wskazać miejsce przechowywania dokumentów. Może to być zupełnie inny adres niż adres prowadzenia działalności. Dokumentacja może być przechowywana np. w biurze rachunkowym.

Kiedy określnie siedziby jest obowiązkowe?
Jeśli zakładasz działalność gospodarczą w formie spółki handlowej konieczne będzie ustanowienie siedziby. Jest to konkretny adres ulica, numer budynku i lokalu.

Autor artykułu

Karolina Kubacka

Zespół Marketingu DGCS

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl