ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Procedura VAT OSS

Przepisy pakietu VAT e-commerce wprowadzają ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT w całej Unii Europejskiej, w międzynarodowym handlu elektronicznym przedsiębiorców z konsumentami, zmieniają także sposób ewidencji i naliczania VAT.

Według nowych przepisów sprzedaż wysyłkowa towarów  na rzecz konsumentów z innych krajów członkowskich UE została zastąpiona pojęciem wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO). VAT należny od tej sprzedaży będzie można rozliczać według tej samej procedury co VAT z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE).

Dotychczasowe limity roczne sprzedaży wysyłkowej, różne dla różnych krajów zastąpiono jednym wspólnym limitem w wysokości 10.000 euro netto. Po jego przekroczeniu polscy podatnicy dokonujący sprzedaży na terytorium innych krajów UE nie muszą się rejestrować jako podatnicy VAT i rozliczać podatku oddzielnie w każdym państwie członkowskim, do którego sprzedają towary, mogą dokonać rejestracji w swoim kraju identyfikacji podatkowej w ramach systemu OSS (dla polskich przedsiębiorców we właściwym urzędzie skarbowym w Polsce). W tym przypadku rozliczenie całej sprzedaży WSTO oraz TBE odbywać się będzie tylko w jednym urzędzie skarbowym.

Procedura OSS jest przeznaczona dla:

 • Firm mających siedzibę w UE dokonujących:
  • transgranicznych dostaw usług dla osób fizycznych, na terytorium innego państwa unijnego, niż to, w którym sprzedawca ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności,
  • sprzedaży towarów na odległość do krajów UE;
 • Firm niemających siedziby w UE dokonujących sprzedaży towarów na odległość nabywcom z UE;
 • Operatorów elektronicznych interfejsów (mających siedzibę w UE lub poza UE) ułatwiających dostawę towarów (tzw. uznani dostawcy) dokonujących:
  • sprzedaży towarów na odległość w UE,
  • niektórych krajowych dostawy towarów.

Podatnik może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury unijnej w państwie członkowskim identyfikacji. Procedura unijna ma zastosowanie do wszystkich dostaw towarów lub każdego świadczenia usług objętych tą procedurą, dokonywanych przez podatnika na terytorium Unii Europejskiej. W przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska, zgłoszenia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje identyfikacji podatnika na potrzeby procedury unijnej i potwierdza zgłoszenie, wykorzystując numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

 

Procedura unijna OSS umożliwia rozliczanie VAT należnego z tytułu:

 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość – WSTO (poprzez internet) lub
 • czynności ułatwienia dostawy towarów (poprzez interfejs elektroniczny) zgodnie z art. 7a ust. 2, jeżeli wysyłka lub transport towarów będących przedmiotem dostawy rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego państwa członkowskiego (rozszerzony katalog usług, które zostaną objęte procedurą B2C), przez podatników, którzy posiadają siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nie posiadają siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego konsumpcji oraz świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o podatku VAT, państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji,
 • usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami.

Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 termin „ułatwia” oznacza korzystanie z interfejsu elektronicznego w celu umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy nabywcą a dostawcą, który oferuje towary na sprzedaż poprzez interfejs elektroniczny, co skutkuje dostawą towarów poprzez ten interfejs elektroniczny.

Jednakże podatnik nie ułatwia dostawy towarów, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

 1. Podatnik ten nie określa, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych warunków, na których dokonywana jest dostawa towarów;
 2. Podatnik ten nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w zatwierdzaniu obciążenia nabywcy w związku z dokonywaną płatnością;
 3. Podatnik ten nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w procesie zamawiania lub dostarczania towarów.

Przedsiębiorca może oczywiście nadal rejestrować się do celów podatku VAT we wszystkich państwach członkowskich do których prowadzi sprzedaż na rzecz konsumentów oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w każdym z tych państw, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych państwach lub wybrać uproszczoną metodę OSS.

 

Przez państwo członkowskie konsumpcji rozumie się:

 1. w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość – państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy,
 2. w przypadku dostaw towarów dokonanych przez podatnika ułatwiającego takie dostawy zgodnie z art. 7a ust. 2, jeżeli wysyłka lub transport towarów będących przedmiotem takich dostaw rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego państwa członkowskiego – to państwo członkowskie,
 3. w przypadku świadczenia usług – państwo członkowskie, na terytorium którego ma miejsce świadczenie usług.

Przez państwo członkowskie identyfikacji rozumie się państwo:

 1. w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej albo
 2. w którym podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, albo
 3. w którym podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, które wybiera w celu złożenia zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury unijnej, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, albo
 4. rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów, a w przypadku większej liczby takich państw członkowskich – państwo członkowskie, które podatnik wybiera w celu złożenia zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury unijnej, pod warunkiem że nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej. 

Procedura OSS umożliwia m.in.:

 • Rejestrację dla celów rozliczeń podatku VAT w jednym państwie członkowskim w przypadku sprzedaży towarów na odległość wewnątrz UE oraz w przypadku świadczenia usług do klientów indywidualnych (B2C), a tym samym uniknięcie konieczności rejestracji VAT w wielu państwach członkowskich UE;
 • Składanie jednej elektronicznej deklaracji kwartalnej i opłacanie należnego VAT za wszystkie dostawy towarów i usług dokonywane na terytorium innych państw członkowskich zamiast odrębne rozliczanie się z tego podatku w każdym państwie.
  W deklaracji uwzględnia się:
  • państwa członkowskie konsumpcji do których dokonano sprzedaży w wybranym okresie (odbioru towarów),
  • zastosowane stawki VAT obowiązujące w danym kraju z jakimi dokonano sprze4daży,
  • podstawę opodatkowania według danej stawki VAT,
  • kwotę podatku należnego VAT.
 • Zbiorczą płatność należnego podatku VAT wynikającą z łącznej sprzedaży do wszystkich państw, wykazana na deklaracji jest dokonywana na konto urzędu skarbowego do którego składamy deklarację;
 • Składanie deklaracji VAT za okresy kwartalne w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale;
 • Wymianę wszelkiej korespondencji z organami skarbowymi w tym zakresie w jednym urzędzie skarbowym oraz własnym języku.

Ewidencja VAT OSS

Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury unijnej są zobowiązani prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych procedurą unijną, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 63c rozporządzenia 282/2011.

Aby została uznana za wystarczająco szczegółową w rozumieniu art. 369 i 369k dyrektywy 2006/112/WE, ewidencja prowadzona przez podatnika musi zawierać następujące informacje:

 1. Państwo członkowskie konsumpcji, w którym dokonywane są dostawy towarów lub świadczone są usługi;
 2. Rodzaj świadczonych usług lub opis i ilość towarów będących przedmiotem dostawy;
 3. Datę świadczenia usług lub dokonania dostawy towarów;
 4. Podstawę opodatkowania ze wskazaniem zastosowanej waluty;
 5. Wszelkie kolejne kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania;
 6. Zastosowaną stawkę VAT;
 7. Kwotę należnego VAT ze wskazaniem zastosowanej waluty;
 8. Datę i kwotę otrzymanych płatności;
 9. Wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed dostawą towarów lub świadczeniem usług;
 10. W przypadku gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze;
 11. W przypadku usług – informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, natomiast w przypadku towarów – informacje wykorzystywane do określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy;
 12. Wszelkie dowody dotyczące możliwych zwrotów towarów, w tym podstawę opodatkowania i zastosowaną stawkę VAT.

UWAGA !

Ewidencję, o której mowa wyżej, należy przechowywać przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano dostaw towarów lub świadczenia usług objętych procedurą unijną.

 

 

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl