ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Zmiany w podatku dochodowym

1. Skala podatkowa

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
 120.000 zł17% minus kwota zmniejszająca podatek 5.100 zł
120.000 zł 15.300 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

 

2. Podatek liniowy nie ulega zmianie – 19%

3. Ryczałt od przychodów – obniżenie stawki dla niektórych działalności:

 • 17% do 14% dla usługi w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86) – lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne.
 • 15% do 12% dla usług:
  • związanych z wydawaniem:
   • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
   • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
   • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
   • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line;
  • związanych z IT – doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
 • 17-15% do 14% dla usług architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71) oraz w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

4. Karta podatkowa

Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie można wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania. Podatnicy którzy przed 2022r. byli opodatkowania na karcie podatkowej będą mogli kontynuować ten rodzaj opodatkowania.

Na Polskim Ładzie połączonym ze wzrostem wysokości składek na ubezpieczenie społeczne stracą niemal wszyscy przedsiębiorcy zarabiający powyżej 5 tys. zł miesięcznie niezależnie od formy opodatkowania.

 

Składki ZUS w 2022 roku

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne:

a. zasady ogólne (skala podatkowa – 17% / 32 %)  – 9% dochodu nie mniej niż 9%
wartość składki dla minimalnego wynagrodzenia 3.010zł wyniesie 270,90 zł;

b. podatek liniowy (19%) – 4,9% dochodu nie mniej niż 9%
wartość składki dla minimalnego wynagrodzenia 3.010zł wyniesie 270,90 zł;

c. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • przychody < 60.000 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia
  szacowana wartość składki wyniesie ok. 305,56 zł;
 • przychody 60 000 – 300 000 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia szacowana wartość składki wyniesie ok. 509,27 zł;
 • przychody > 300 000 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia szacowana wartość składki wyniesie ok. 916,68 zł; 

dkarta podatkowa – 9% wynagrodzenia minimalnego
wartość składki wyniesie 270,90 zł

UWAGA !!! 
Składki zdrowotnej nie odliczymy od podatku ani nie zaliczymy do kosztów działalności gospodarczej. Jest ona w praktyce podwyższeniem podatku.

2. Składki społeczne

Z obwieszczenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 5922 zł. Oznacza to, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. dla przedsiębiorców niekorzystających z obniżonych składek ZUS, będzie wynosić przynajmniej 3553,20 zł (tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Społeczne składki ZUS w miesiącach od stycznia do grudnia 2022 roku będą wyglądać następująco:

 • składka emerytalna – 693,58 zł,
 • składka rentowa – 284,26 zł,
 • składka chorobowa – 87,05 zł,
 • składka wypadkowa – 59,34 zł,
 • składka na Fundusz Pracy – 87,05 zł.

Całkowita suma miesięcznych społecznych składek ZUS w roku 2022 wyniesie 1.211,28 zł.

 

Obrót bezgotówkowy

Limit płatności gotówkowych dla transakcji między przedsiębiorstwami obniżono z 15.000zł do 8.000 zł.

Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł.

 

Terminale do kas fiskalnych

Od 1.01.2022 każdy przedsiębiorca będzie miał obowiązek umożliwić dokonanie zapłaty za jego towar lub usługi bezgotówkowo w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego — przy pomocy instrumentu płatniczego rozumianego jako zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego(np. terminal płatniczy).

Przepis powyższy nie dotyczy przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Sankcje za brak umożliwienia dokonywania płatności bezgotówkowych:

 • brak możliwości otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT w terminie przyspieszonym 25 dni (obowiązuje więc termin 60 dniowy),
 • brak możliwości kwartalnego rozliczenia podatku vat począwszy od kwartału w którym stwierdzono uchybienie obowiązku.
 

Wyłączenie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków/lokali mieszkalnych

Od 01-01-2022 r. amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy.

UWAGA !!!

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Opodatkowanie składników majątku ruchomego wykorzystywanego działalności gospodarczej (wykup z leasingu przez osobę fizyczną)

Przychodem z działalności gospodarczej będą przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, a dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (por. art. 10 ust. 2 pkt 4 i art. 14 ust. 2 pkt 19 u.p.d.o.f. po zmianie).

Zmiana ta ma zastosowanie do składników nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r.

 

Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego

Przychody z tzw. najmu prywatnego, będące źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., będą opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, co oznacza opodatkowanie przychodów stawką 8,5% do kwoty przychodów 100.000 zł, a od nadwyżki przychody należy opodatkować stawką 12,5% (por. art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

W ramach przepisów przejściowych do dnia 31 grudnia 2022 r. podatnicy mogą stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021r.

 

Amortyzacja środków trwałych

i wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do działalności z majątku prywatnego

Ustalenie wartości początkowej składnika majątku używanego przez podatnika prywatnie, a następnie wprowadzonego do działalności gospodarczej na nowych zasadach.
Od 01.01.2022 roku wartością początkową będzie cena nabycia, ale nie wyższa niż wartość rynkowa. Na przykład samochód używany dotychczas prywatnie będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych według wartości rynkowej, a nie po cenie zakupu jak to jest obecnie.

fakturowanie online

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl