ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Faktura korygująca- jak ustalić i opisać przyczynę korekty

Faktura korygująca jest dokumentem wystawianym przez sprzedawcę, w sytuacji gdy zostanie stwierdzona pomyłka lub wystąpiło zdarzenie zmieniające dane na fakturze źródłowej.

Zgodnie z treścią przepisu ustawy o VAT w art. 106j ust.1 wystawienie faktury korygującej jest konieczne, jeśli po wystawieniu faktury:

1.     Udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;

2.     Udzielono upustów i obniżek cen ( po dokonaniu sprzedaży);

3.     Dokonano zwrotu towarów i opakowań;

4.     Dokonano zwrotu całości lub części zapłaty;

5.     Podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku.

Wyróżniamy dwa rodzaje faktur korygujących:

1.    Zmniejszające podstawę opodatkowania- faktura korygująca „in minus”, gdzie zmniejszeniu ulega kwota netto i podatek VAT należny. Występuje w sytuacji gdy dokonywany jest zwrot, reklamacja czy udzielony został rabat.

2.    Zwiększające podstawę opodatkowania- faktura korygująca „in minus” gdzie zwiększeniu ulega kwota netto i podatek VAT należny. Stosujemy w przypadku pomyłek np. gdy nastąpiła pomyłka w liczbie towarów, cenie oraz kwocie podatku.

Od stycznia 2021 na skutek wejścia w życie ustawy wprowadzającej SLIM VAT zmieniły się zasady ujmowania faktur korygujących.

Ustawa o VAT art. 29a ust. 13 mówi, że w przypadku korekty zmniejszającej kwotę podatku VAT należnego obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą wyłącznie w sytuacji gdy posiada dokumentację, z której wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki wystawienia faktury korygującej.

Natomiast w przypadku gdy podatnik nie posiada wskazanej powyżej dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje w okresie rozliczeniowym w którym taką dokumentację uzyskał.

W przypadku gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

W sytuacji gdy korekta wynika z przyczyn powstałych po dokonaniu sprzedaży np. wymiana towaru to wówczas korekty dokonujemy w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiono fakturę korygującą.

Natomiast gdy wykryto błąd w fakturze pierwotnej na przykład w sytuacji gdy zastosowano błędną stawkę VAT wówczas należy ją ująć w okresie rozliczeniowym, w którym została wykazana faktura pierwotna czyli miała miejsce pomyłka.

fakturowanie online

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl