ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Data na fakturze walutowej zgodna z datą wystawienia, sprzedaży czy wykonania usługi?

Zasady przeliczania podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złote określone są w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Każda faktura w walucie obcej do celów księgowych musi zostać przeliczona na walutę krajową. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług wartość na fakturach w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W praktyce jest to dzień dostawy towaru lub wykonania usługi, chyba że wcześniej otrzymaliśmy zapłatę, wtedy jest to dzień otrzymania zapłaty.

 W sytuacji, w której podatnik wystawia fakturę przed dniem powstania obowiązku podatkowego, a kwoty na fakturze zostały wykazane w walucie obcej , to przeliczenia na złotówki należy dokonać według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Podatnicy mają prawo do wystawiania faktur 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub usługi, otrzymaniem całości lub części zapłaty jeszcze przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, dlatego powyższa sytuacja może występować często.

Jeżeli moment powstania obowiązku podatkowego w VAT powstanie w momencie wystawienia faktury przeliczenia na złotówki dokonujemy po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego (faktura wystawiona 16.07.21 a dostawa towaru 06.07.21- fakturę rozliczamy po kursie z dnia 15.07.21).

Jeżeli podatnik wystawi fakturę VAT w obcej walucie po dacie powstania obowiązku podatkowego, to przeliczenia na złotówki należy dokonać według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego ( towar dostarczono 07.07.21 a fakturę wystawiono 16.07.21- fakturę rozliczamy po kursie z dnia 06.07.21).

 Od 1 stycznia 2021 roku do ustawy o VAT ustawodawca wprowadził uproszczenie dla stosowania kursów walut. Oznacza to, że można wybrać w jaki sposób będzie się przeliczać faktury w walucie obcej.

Do wyboru jest stosowanie dotychczasowej zasady ogólnej uzależniającej kurs przeliczeniowy od dnia powstania obowiązku podatkowego VAT lub stosowanie dla celów PIT i VAT tego samego kursu przeliczeniowego. Jest to średni kurs przeliczeniowy z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień sprzedaży lub dnia wystawienia faktury, jeżeli faktura została wystawiona w tym samym dniu , w którym miała miejsce sprzedaż.

Decydując się na skorzystanie z ujednolicenia kursów walut dla PIT i VAT podatnik obowiązany jest stosować tę zasadę przez kolejnych 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym ją wybrał.

Nie każda faktura w walucie obcej może być przeliczona na złotówki zgodnie z uproszczeniem Slim VAT. Transakcje, które wykluczono z możliwości stosowania uproszczenia to takie, które rozliczane są przez nabywcę tak jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, importu usług a także otrzymane zaliczki.

Jednym z wyjątków od podstawowych zasad przeliczania podstawy opodatkowania w walucie obcej dla celów VAT jest import towarów.

Art. 31a.

3. W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi.

Oznacza, to że w tym przypadku należy przyjąć kurs określony w dokumencie celnym, który zastosowano, przeliczając wartość celną towaru.

 

fakturowanie online

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl