ASYSTENT PRZEDSIĘBIORCY

Co przyniesie nam Polski Ład 2.0?

Od 1 lipca 2022 r. wejdzie rządowy program „Polski Ład 2.0”, którego ustawy zostały podpisane przez Prezydenta w połowie czerwca. Nowelizacja ustaw dotyczy m.in. zmian w podatku dochodowym, w tym obniżenie stawki PIT, likwidacji ulgi dla klasy średniej oraz zmiany w odliczeniu składki zdrowotnej. 

1. Niższy podatek 12% do 120.000 zł dochodu w ciągu roku

Od 1 lipca 2022 r. czeka podatników obniżka stawki PIT w pierwszym progu podatkowym z podstawowej 17% do nowej 12%. Stawka podatku ma zostać́ obniżona przy zachowaniu 30.000 zł kwoty wolnej od podatku. A więc nadal podatkiem objęte są̨ dochody powyżej 30.000 zł.

Nowa obniżona stawka PIT będzie obowiązywała z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że podatnicy, którzy rozliczali się w pierwszym półroczu według stawki 17%, będą mieli za ten okres nadpłacony podatek dochodowy. Dotyczy to pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także osób mających umowy – zlecenie czy umowy o dzieło, a także przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych.

2. 3600 zł kwoty wolnej od podatku

Obniżka PIT do 12% spowoduje zmiany w kwocie zmniejszającej podatek, która obniży się z aktualnych 5100 zł na 3600 zł, co miesięcznie (1/12 kwoty zmniejszającej podatek) oznacza obniżanie zaliczek na podatek dochodowy do 300 zł, zamiast dotychczasowych 425 zł.

3. Koniec ulgi dla klasy średniej

Od 1 lipca zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. Preferencja ta nie będzie miała zastosowania i zniesiony zostanie obowiązek jej naliczania wobec dochodów uzyskanych w okresie styczeń – czerwiec 2022 r. Płatnicy nie będą zobligowani do wykonywania korekt już naliczonej ulgi. Niektórzy podatnicy będą mogli zastosować jednak tą preferencje. Ulgę dla klasy średniej będzie można zastosować wyjątkowo przy rozliczeniu za rok podatkowy 2022, jeśli jej zastosowanie okaże się korzystniejsze dla podatnika niż zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r. Wtedy naczelnik właściwego urzędu skarbowego będzie miał obowiązek zwrócić podatnikowi różnicę.

W rozliczeniu podatkowym za 2022 rok przewidziane zostało rozwiązanie polegające na obliczeniu zobowiązania podatkowego uwzględniające zmiany systemu w trakcie roku podatkowego. W sytuacji gdy zobowiązanie obliczone z zastosowaniem zasad obowiązujących od 1 lipca 2022 roku będzie wyższe od zobowiązania obliczonego z zastosowaniem zasad obowiązujących przed 1 lipca 2022 r. (czyli z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej i 17% PIT), naczelnik urzędu skarbowego zwróci powstałą różnicę podatnikowi. Zarówno obliczenie ewentualnej kwoty do zwrotu, jak i jej zwrot, nie wymagają od podatnika i płatnika żadnego działania, natomiast naczelnik urzędu skarbowego poinformuje podatnika o tej różnicy w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania.

Lipcowe zmiany obejmują również zniesienie mechanizmu obliczania zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z ideą przepisów Polskiego Ładu, jak i równocześnie zgodnie z zasadami obowiązującymi w roku podatkowym 2021. Płatnik pozostanie przy obliczaniu zaliczek według nowych zasad, czyli z uwzględnieniem niższej stawki podatku oraz niższej kwoty zmniejszającej podatek.

4. Obniżenie wynagrodzenia zleceniobiorców od 1 lipca 2022 roku

W wyniku wejścia w życie zmian w Polskim Ładzie 2.0 bieżące wynagrodzenie netto zleceniobiorców zostanie nieznacznie obniżone (nastąpi zmniejszenie o ok. 3,5% do 4% kwoty brutto).

Stanie się tak ponieważ nowa wersja Polskiego Ładu zakłada odejście o tzw. mechanizmu rolowania zaliczek (zgodnie z którym płatnicy musieli obliczać zaliczki na dwa sposoby – według zasad obowiązujących 1 stycznia 2022 r. oraz 31 grudnia 2021 r. i wybierać ten o mniejszej wartości zaliczki odkładając niedopłaconą zaliczkę na podatek do dopłacenia w zeznaniu rocznym). Pomimo zmniejszenia stawki podatku do 12% z 17%, wynagrodzenie ulegnie obniżeniu, ponieważ zaliczka na podatek ostatecznie nie będzie już pomniejszana o składkę zdrowotną odliczaną.

Zatem od lipca 2022 zleceniobiorca może zyskać na zmianach dopiero po złożeniu rozliczenia rocznego za 2022 rok (uwzględniona zostanie wówczas wyższa kwota wolna od podatku) i być może otrzyma dzięki temu nieduży zwrot podatku za 2022 roku.

 

Autor artykułu

Szymon Furman

Asystent Przedsiębiorcy
tel. 62 734-76-40
e-mail: info@asystentprzedsiebiorcy.pl